ประวัติโรงพยาบาล

Home / ประวัติโรงพยาบาล

 ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

 

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ หมู่ ๑ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี บนเนื้อที่ ๒๗ ไร่ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์มีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรคและป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๐ เตียง เมื่อวันที่         ๓ ตุลาคม พ..๒๕๒๖ ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธา ดังนี้ นายเอ็ง – นางยุ้ย เจียมจตุรงค์ จำนวน ๑๐ ไร่ นายแพง – นางอ่อนตา พิลึกเรืองเดช จำนวน ๘ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา พอ.จำนงค์ – นางวงเดือน สุขรวย จำนวน ๔ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา นายทองอินทร์ – นางเม้ย เรื่อศรีจันทร์ จำนวน ๔ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลและอาคารอื่นๆ  โดยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข  เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๘๗,๘๐๐ บาท โรงพยาบาล เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๗ ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๑  เมื่อครั้งนายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  และนายแพทย์จักษพล   มนสิการ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

          ในปีงบประมาณ  ๒๕๓๗  โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง และเปิดให้บริการ ในวันที่ ตุลาคม ๒๕๓๘ 

ข้อมูลทั่วไปคลิกที่นี่