ITA ปีงบ 2563

Home / ITA ปีงบ 2563

EB1 หน่วยบริการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ปีที่ผ่านมา)

         เรื่อง รายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

         เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่องส่งเสริมความโปร่งใส

         เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

         เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

         เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

        เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

   EB2_3.2_ผลตามแผนจัดซื้อ-63-2_ITA-2563

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 4 งานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการอันตอนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นระบบ

         เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน กันยายน 2563

        เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน สิงหาคม 2563

         เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2563

        เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน มิถุนายน 2563

        เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2563

        เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 2563

        เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2563

        เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563

        เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2563

        เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 2562

        เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2562 

        เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

   EB5-รายชื่ออบรมโครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

   EB5-ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ

   EB5.2โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

   EB5.3_รายงานประชุมคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

   EB5.43ภาพถ่ายกิจกรรมการโครงการ

   EB5.5_บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

   EB5.5_บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

   EB6.ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ

   EB6.1โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

   EB6.1.1-รายงานการประชุม เตรียมซ้อมอุบัติเหตุ

   EB6.2_บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน

   EB6.4 ผังกับกำแผนงานโครงการ

   EB6.5_ภาพกิจกรรม

   EB6.5.1ภาพกิจกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเตรียมการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุบนท้องถนน

   EB6.6  บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

   EB6.7_บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

   EB7ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ

   EB7(1)-รูปซ้อมแผน

   EB7.1โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

   EB.7(1.1)ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุบนท้องถนนสถานการณ์จำลอง

   EB7.1.1_บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน

   EB7(2)ภาพกิจกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเตรียมการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุบนท้องถนน

   EB7(3)รายงานการประชุม เตรียมซ้อมอุบัติเหตุ

   EB7(4)รายงานการประชุม เตรียมซ้อมอุบัติเหตุใหม่

   EB7.4 ผังกับกำแผนงานโครงการ

   EB7.4_1ภาพถ่ายกิจกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมดำเนินการตามภารกิจหลัก

   EB7(5)สรุปซ้อมแผนรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่

   EB7(6)อบรมพัฒนาศักยภาพทีมการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

   EB7.6  บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

   EB7.7_บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

   EB8_1_บันทึกข้อความลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเว็ป-รพ.2563

   EB8_2_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเว็ป-รพ.2563

   EB8_3_กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   EB8_4_รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน-และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

   EB8_5_แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

   EB9_1_1.1-ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

   EB9_1_1.2-นโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาลสว่างอารมณ์-2563

   EB9_1_1.3-ผังโครงสร้าง-รพ

   EB9_1_1.4-หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน-ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

   EB9_1_1.5-วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม-MOPH

   EB9_1_1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม v.2

   EB9_1_1.7-พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.-2562

   EB9_1_1.8-ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.-2552

   EB9_1_1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

   EB9_1_1.10-อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม-ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   EB9_1_1.11-จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข-MOPH-Code-of-Conduct

   EB9_2_แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสว่างอารมณ์-2563

   EB9_3_แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์-2563

   EB9_4_แผนการใช้จ่ายงบประมาณและการติดตามประเมินผล

   EB9_9_มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

   EB10_1_บันทึกข้อความขออนุมัติแผน

   EB10_2_แผนงานงบโครงการ ปี 2563

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)

   EB11_1_บันทึกข้อความ รายงานผลฯ_62

   EB11_2_Plan_62

   EB11_2_สรุปตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2562

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

   EB12_1_บันทึกข้อความ รายงานผลฯ_62

   EB12_2_การกำกับแผนงานโครงการ_2563

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

   EB13_1_บันทึกข้อความเผยแพร่เว็ปไซต์แจ้งผลสัมฤทธิ์ต่ำ

   EB13_2_ประกาศมาตรการผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

   EB13_3_กรอบแนวทางและมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน-ร.พ.

   EB13_4_รายงานการประชุม-กบร.62-11

   EB13_5_หนังสือแจ้งเวียนประกาศผลสัมฤทธิ์ต่ำ

   EB13_5_บันทึกข้อความหนังสือแจ้งเวียนผลสัมฤทธิ์ต่ำ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

   EB14_1_บันทึกข้อความประกาศผลการปฏิบัติงานดีเด่น-รอบที่-2

   EB14_2_ประกาศรายชื่อข้าราชการผลงานดี

   EB14_3_ภาพถ่ายประกอบประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

   EB 15 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน ของหน่วยงาน

   EB16_1_คำสั่งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน-รพ.

   EP16_2_ช่องทางตามกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน

   EB16_3_คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

   EP16_4_FlowChart-ขั้นตอนการร้องเรียน

   EB16_5_บันทึกข้อความรายงานเรื่องร้องเรียน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

   EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ  กลไก  หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

   EB 18.1 บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามแผนฯ

   EB 18.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการฯ ขอเผยแพร่เว็บไซด์

   EB 18.2 แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

   EB 18.2.1โรงพยาบาลคุณธรรม

   EB 18.4 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน โครงการจิตอาสา

   EB 18.4.1 รายงานผลการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม

   EB 18.5 กิจกรรมอบรมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต

   EB 18.5.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต

   EB 18.5.2 รายงานผลการดำเนินงานเสริมสร้างค่านิยมสุจริต และต่อต้านทุจริต

   EB 18.5.3 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

   EB 19 แนวทางปฏิบัติและคำสั่ง

   EB 19.1 ใบสมัครสมาชิก

   EB 19.1.1 ทะเบียนสมาชิก

   EB 19.1.2 ปฏิทินการดำเนินงาน

   EB 19.1.3 กลุ่มสุจริต ตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดิน

   EB19_1_คำสั่งแต่งตั้งบุคคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส

   EB19_2_การรวมกลุ่ม รพ.คุณธรรม

   EB 19.2 คำสั่งแต่งตั้งบุคคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส

   EB 19.4 กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน

   EB 19.5 ความริเริ่มของกลุ่ม

   EB 19.5.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

   EB20 รายงานการประชุม

   EB20 เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

   EB20_5_ประกาศแนวทางผลประโยชน์ทับซ้อน_ITA 2563

   EB20_6_คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2563

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

   EB21_1_ประกาศแนวทางผลประโยชน์ทับซ้อน_ITA 2563

   EB21_2_ประกาศแนวทางผลประโยชน์ทับซ้อน_ITA 2563

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

   EB22 ประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

   EB 23  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ รพ สว่างฯ

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี งบประมาณของหน่วยงาน

   EB24 รายงานผลสรุปการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน   

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   EB25_1 บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศฯ

   EB25-1(1) ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

   EB25_2ภาพถ่ายกิจกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมดำเนินการตามภารกิจหลัก

   EB25_3 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

   EB25_4 บันทึกข้อความเสนอรายงานสรุป

   EB25-4 หนังสือเวียน

   EB25-5คู่มือประชาชนด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและขั้นตอนอำนวยความสะดวก

   EB25-6แผนรับสถานการณ์สาธารณภัยและอุบัติเหตุหมู่ อำเภอสว่างอารมณ์

   EB25-7รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหนาที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยราชการ

   EB25-8รายงานการประชุม เตรียมซ้อมอุบัติเหตุ

   EB25-9สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

   EB26_1 บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศฯ

   EB26-1(1) ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

   EB26-2คู่มือประชาชนด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและขั้นตอนอำนวยความสะดวก

   EB26_3 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์