โครงสร้างองค์กร

Home / โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร คลิกที่นี่

ข้อมูลบุคคลากร คลิกที่นี่  

 บุคลากรภายในโรงพยาบาล


กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

 กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

งานแพทย์แผนไทย

งานผู้ป่วยนอก

งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

งานห้องคลอด

งานผู้ป่วยใน

 

กลุ่มงาน ทันตกรรม

งานรังสีวิทยา

งานควบคุมการติดเชื้อ /งานจ่ายกลางและซักฟอก

 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง         ผู้บริโภค

       

 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 กลุ่มงานกายภาพ