บทความวิจัย รพ.สว่างฯ

Home / บทความวิจัย รพ.สว่างฯ

1. ผลของโปรแกรมการกากับตนเองในการออกกาลังกายโดยการเหยียบกะลาต่อระดับอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคเข่าเสื่อม

2. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลชุมชนของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เขตบริการสุขภาพที่ 3 

3. ประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์หัตถการ"เผาเครื่องยาร้อน"

4. ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วยตนเองที่บ้าน อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี