ความภาคภูมิใจขององค์กร

Home / ความภาคภูมิใจขององค์กร

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร :

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2559 ระดับ 2 วันที่ 10 มกราคม 2560 กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข

 

1.ชนะเลิศการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับจังหวัด ปี 2559 และได้ไปนำเสนอระดับเขต

2.เป็นตัวแทนจังหวัดนำเสนอโรงพยาบาลคุณธรรมระดับเขต

3.ชนะเลิศการประกวดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระดับจังหวัด ปี2558 และได้ไปนำเสนอระดับเขต

4.นำเสนอผลงานการดูแลผู้ป่วยวัณโรค หอบหืด ระบบยา ระบบIC ในงานประชุมวิชาการระดับจังหวัดปี2558

5.CUP มีรพ.สต.ระดับ 5 ดาว ในปี 2558

6.ประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5  ปี 2557

7.รางวัลบุคลากรดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุข ระดับเขตปี 2557

8.รางวัลรองชนะเลิศระดับเขต การนำเสนอ DHS ปี 2557

9.ชนะเลิศอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๘ ปี 2555-2556

10.ชนะเลิศการประกวดคนดีศรีระบาด ระดับโรงพยาบาล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับรพ.สต.และระดับหมู่บ้าน  (เป็นตัวแทนจังหวัดประกวดระดับเขต) ปี2556

11.ชนะเลิศ SRRT ระดับ รพ.สต. ดีเด่น  ปี 2556

12.ชนะเลิศการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ระดับจังหวัด ปี 2556-57

13.โล่เกียรติคุณ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ โรงพยาบาลต้นแบบ ลดโลกร้อน ปี 2556

14.ประกาศเกียรติคุณเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัดแก้ไขน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพประจำปี ๒๕๕๖

15.เกียรติคุณเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ เป็นองค์ปกครองท้องถิ่นต้นแบบด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2556

16.รางวัลกองทุนดีเด่น ระดับ A ปี 2556

17.ชนะเลิศ จิตอาสา ระดับเขต ปี 2555-2556

18.ผ่านเกณฑ์การประเมินตำบล long term care (การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว) ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนจังหวัดนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเขต

19.รางวัลชนะเลิศคลินิกสุขภาพวัยรุ่น ปี 2554

20.รางวัลผู้ดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชดีเด่น ปี 2554

21.รางวัลผลการดำเนินงานสุขภาพจิตระดับCUP ดีเด่น รางวัลระดับเขต ปี 2554