ทำเนียบผู้อำนวยการ

Home / ทำเนียบผู้อำนวยการ

 

 ทำเนียบผู้อำนวยการ  
 นายแพทย์ จักษพล มนสิการ  พ.. 2527 - 2536
 นายแพทย์ อำนวยโชค ทะนงศักดิ์สกุล  พ.. 2536 - 2539
 นายแพทย์ นิพนธ์ ชินานนท์เวช   พ.. 2539 - 2546
 นายแพทย์ สุชิน คันศร  พ.. 2546 - 2547
 นายแพทย์ อนวัช วรรธนะมณีกุล  พ.. 2547- 2548
 นายแพทย์ สุชิน คันศร  พ..2548 2555
 นายแพทย์ ธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสถียร  

 พ.ศ.2555 - 2562

 นายแพทย์ ปริญญา พวงศรีทอง   พ.ศ.2562 - ถึงปัจจุบัน