Download

Home / Download

1.ใบแจ้งขอรายงานในโปรแกรม HOSXP งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

2.ใบขอ Username และ Password ของโปรแกรม HOSXP

3.คู่มือ RDU

4.แบบฟอร์มประกาศออกสื่อ

5.เอกสารที่ขอ แก้ไข / รีเซท รหัสผ่านของ HRMS

6.การขอ Username Password ของระบบ INTERNET

7.ระเบียบการลางานเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

8.ขั้นตอนการลาออกของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

9.แบบฟอร์มขอลาศึกษาต่อโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

10.แบบสรุปการประเมินของพกส

11.แบบสรุปการประเมินของข้าราชการ