ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

Home / ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

 

วิสัยทัศน์(vision)

เครือข่ายบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

 

พันธกิจ(Mission)

1. จัดบริการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภคแบบองค์รวมเชื่อมโยงทุกระดับ

2. จัดระบบการส่งต่ออย่างมีมาตราฐาน 

3. บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชน

5. สนันสนุนความรู้ด้านวิชาการในพื้นที่

 

ค่านิยม(values)

ทีมเด่น เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สร้างสรรค์งานนวัตกรรม

(T2C: Team / Customer  Focus / Creative and  innovation) 

 

เข็มมุ่ง

1. โรงพยาบาลต้นแบบการบริหารจัดการการเงินการคลัง ปี 2559

2. โรงพยาบาลต้นแบบการพัฒนาคุณภาพแบบองค์รวมครอบคลุมทุกระดับ ปี 2560

- การพัฒนาระบบสารสนเทศและเวชระเบียน (ต.ค.59-ม.ค.60)

- การบริหารความเสี่ยง(ก.พ.60-พ.ค.60)

     - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร(มิ.ย.60-ก.ย.60)

CUP สว่างอารมณ์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ CUP เป็นแผน 5 ปี(2556-2560)    การจัดทำแผนเริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้จัดประชุมตัวแทนจากทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากชุมชน หลังจากนั้นเดือนเมษายน 2556 จัดประชุมทั้ง CUP เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ โดยเชิญท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้นำในการจัดทำแผน โดยใช้เทคนิค SWOT & BSC เป็นแนวทาง ทำให้ได้แผนยุทธศาสตร์แบบ IRBM โดยใช้ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2556 เป็นต้นมา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมีนโยบายแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบตามกลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์และมีระบบติดตามผลการดำเนินการในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกเดือน ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานโดยใช้แนวคิด 3Pและ 3C – PDSA จัดเวทีในนำเสนอผลงานเด่นและมอบรางวัลทุก 6 เดือน ทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ทุกปี ส่งผลให้ในปี 2558 ตัวชี้วัดส่วนใหญ่บรรลุผลมากกว่าร้อยละ 80 จึงได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเพื่อปรับกลยุทธ์ให้ทันสถานการณ์ โดยใช้ผลการวิเคราะห์ Future search     (ม.นเรศวรพาทบทวนในโครงการร่วม 24 DHS) และนำแนวทาง GROW model & Blue ocean & IRBM มาผสมผสานกับ 6BB+ ทำให้ได้แผนกลยุทธ์ใหม่ในเดือนกันยายน 2558 ซึ่งเป็นแผนที่ใช้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้

 

แผนที่กลยุทธ์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี คลิกที่นี่