ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Home / ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาและจ้างเหมาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ** วัสดุทันตกรรม เดือน สิงหาคม 2564

        ** วัสดุทันตกรรม เดือน กรกฎาคม 2564

        ** วัสดุทันตกรรม เดือน มิถุนายน 2564

        ** วัสดุทันตกรรม เดือน มีนาคม 2564

        ** วัสดุทันตกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2564

        ** วัสดุทันตกรรม เดือน มกราคม 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

        ** วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป เดือน สิงหาคม 2564

        ** วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป เดือน กรกฎาคม 2564

        ** วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป เดือน มิถุนายน 2564

        ** วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป เดือน พฤษภาคม 2564

        ** วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป เดือน เมษายน 2564

        ** วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป เดือน มีนาคม 2564

        ** วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป เดือน กุมภาพันธ์ 2564

        ** วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป เดือน มกราคม 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

        ** วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือน สิงหาคม 2564

        ** วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือน กรกฎาคม 2564

        ** วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือน มิถุนายน 2564

        ** วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือน มีนาคม 2564

        ** วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

        ** วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือน มกราคม 2564

        ** วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือน ธันวาคม 2563

        ** วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือน พฤศจิกายน 2563

        ** วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือน ตุลาคม 2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ** ซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ เดือน สิงหาคม 2564

        ** ซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ เดือน กรกฎาคม 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ** วัสดุการแพทย์ เดือน สิงหาคม 2564

        ** วัสดุการแพทย์ เดือน กรกฎาคม 2564

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาและจ้างทำทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ** จ้างเหมาและจ้างทำทั่วไป เดือน สิงหาคม 2564

        ** จ้างเหมาและจ้างทำทั่วไป เดือน กรกฎาคม 2564

        ** จ้างเหมาและจ้างทำทั่วไป เดือน มิถุนายน 2564

        ** จ้างเหมาและจ้างทำทั่วไป เดือน มีนาคม 2564

        ** จ้างเหมาและจ้างทำทั่วไป เดือน กุมภาพันธ์ 2564

        ** จ้างเหมาและจ้างทำทั่วไป เดือน มกราคม 2564