โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
วิสัยทัศน์ (vision): เครือข่ายบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข , พันธกิจ(Mission) : 1.จัดบริการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภคแบบองค์รวมเชื่อมโยงทุกระดับ 2.จัดระบบการส่งต่ออย่างมีมาตรฐาน 3.บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชน 5.สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการในพื้นที่ , ค่านิยม (values) : ทีมเด่น เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สร้างสรรค์งานนวัตกรรม (T2C: Team / Customer Focus / Creative and innovation) >
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    ลักษณะสำคัญขององค์กร
    ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
    โครงสร้างองค์กร
    ความภูมิใจขององค์กร
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    เรื่องร้องเรียน
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
    ข้อมูลด้านยา
    เอกสาร/ความรู้ สำหรับประชาชน
    ทันตกรรม
    เภสัชกรรม
    เอกสาร/ความรู้ สำหรับบุคลากร
    บทความวิจัย รพ.สว่างฯ
    บทความวิจัย ที่อื่น
    แก้ไขปัญหา HOSxP V.4 เบื้องต้น
    Download
    ITA
    ITA ปีงบ 2561
    ITA ปีงบ 2562
    ITA ปีงบ 2563
    เว็บน่าสนใจ
    HDC กระทรวงสาธารณสุข
    HDC สำนักงานสาธารณสุขอุทัยธานี
    QOF 2559
    QOF 2560
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    กองบริหารการสาธารณสุข
    Intranet โรงพยาบาล
    คลังเอกสารงานคุณภาพ
 


ผู้ใช้บริการ 52478
วันนี้ 132
เดือนนี้ 561

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด
 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด

- เดือน กันยายน 2562

   *-* ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาและจ้างทั่วไป

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาและจ้างทำทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- เดือน สิงหาคม 2562

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาและจ้างทำทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- เดือน กรกฎาคม 2562

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาและจ้างทำทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาและจ้างทำทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- เดือน มิถุนายน 2562

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาและจ้างทำทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- เดือน พฤษภาคม 2562

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาและจ้างทำทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- เดือน เมษายน 2562

    *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ,(2)

    *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง , (2)

    *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาและจ้างทำทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- เดือน มีนาคม 2562

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาและจ้างทำทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- เดือน กุมภาพันธ์ 2562

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาและจ้างทำทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- เดือน มกราคม 2562

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาและจ้างทำทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- เดือน ธันวาคม 2561

    *-*  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    *-*  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1),(2),(3)

   *-*   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *-*   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1),(2

- เดือน พฤศจิกายน 2561 (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(11),(12),(13),(14),(15),(16),(17),(18),(19),(20),(21),(22),(23)

- เดือน ตุลาคม 2561 (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(11),(12),(13),(14),(15),(16),(17),(18),(19),(20),(21),(22),(23),(24),(25),(26)

เอกสาร Download :
 top
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทร 056 599 000, 056 599 115 โทรสาร 056 599 000, 056 599 115 ต่อ 103