โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
วิสัยทัศน์ (vision): เครือข่ายบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข , พันธกิจ(Mission) : 1.จัดบริการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภคแบบองค์รวมเชื่อมโยงทุกระดับ 2.จัดระบบการส่งต่ออย่างมีมาตรฐาน 3.บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชน 5.สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการในพื้นที่ , ค่านิยม (values) : ทีมเด่น เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สร้างสรรค์งานนวัตกรรม (T2C: Team / Customer Focus / Creative and innovation) >
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    ลักษณะสำคัญขององค์กร
    ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
    โครงสร้างองค์กร
    ความภูมิใจขององค์กร
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    เรื่องร้องเรียน
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
    ข้อมูลด้านยา
    เอกสาร/ความรู้ สำหรับประชาชน
    ทันตกรรม
    เภสัชกรรม
    เอกสาร/ความรู้ สำหรับบุคลากร
    บทความวิจัย รพ.สว่างฯ
    บทความวิจัย ที่อื่น
    แก้ไขปัญหา HOSxP V.4 เบื้องต้น
    Download
    ITA
    ITA ปีงบ 2561
    ITA ปีงบ 2562
    ITA ปีงบ 2563
    เว็บน่าสนใจ
    HDC กระทรวงสาธารณสุข
    HDC สำนักงานสาธารณสุขอุทัยธานี
    QOF 2559
    QOF 2560
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    กองบริหารการสาธารณสุข
    Intranet โรงพยาบาล
    คลังเอกสารงานคุณภาพ
 


ผู้ใช้บริการ 52499
วันนี้ 136
เดือนนี้ 582

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
ประวัติโรงพยาบาล

 ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

 

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ หมู่ ๑ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี บนเนื้อที่ ๒๗ ไร่ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์มีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรคและป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๐ เตียง เมื่อวันที่         ๓ ตุลาคม พ..๒๕๒๖ ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธา ดังนี้ นายเอ็ง – นางยุ้ย เจียมจตุรงค์ จำนวน ๑๐ ไร่ นายแพง – นางอ่อนตา พิลึกเรืองเดช จำนวน ๘ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา พอ.จำนงค์ – นางวงเดือน สุขรวย จำนวน ๔ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา นายทองอินทร์ – นางเม้ย เรื่อศรีจันทร์ จำนวน ๔ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลและอาคารอื่นๆ  โดยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข  เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๘๗,๘๐๐ บาท โรงพยาบาล เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๗ ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๑  เมื่อครั้งนายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  และนายแพทย์จักษพล   มนสิการ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

          ในปีงบประมาณ  ๒๕๓๗  โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง และเปิดให้บริการ ในวันที่ ตุลาคม ๒๕๓๘ 

ข้อมูลทั่วไปคลิกที่นี่

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทร 056 599 000, 056 599 115 โทรสาร 056 599 000, 056 599 115 ต่อ 103